Rivista di filosofia
Journal of Philosophy
ISSN 2420-9775
Anno IX, N. 21,
Online 31/03/2023
Immagine di copertina
di Bianca Roselli
Mimesis Edizioni

Cookie banner
Cookie Banner – CSS

Paci Dalò Roberto

  • [II, 4, 28]Philosophy and Music / Filosofia e Musica

    Devenir